ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Eγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2021-2022

Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 144421/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ85Ρ46ΜΤΛΗ-7Λ8) εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022

 

Σας επισημαίνουμε ότι :              
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 11-11-2021 έως 22-11-2021 και ώρα 23:59, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (
https://teachers.minedu.gov.gr). Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες, για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης (μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ), χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.           


Οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Χανίων (δηλ. δεν έχουν οργανική θέση σε συγκεκριμένο σχολείο) από διορισμό, μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο υποβάλλουν αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης.          

Οι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης/οριστικής τοποθέτησης οποιασδήποτε κατηγορίας στέλνουν ηλεκτρονικό μήνυμα με σκαναρισμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  (σελ. 4-5). Υπενθυμίζουμε ότι τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τελευταίου τριμήνου. Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.


Παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη δομή του ηλεκτρονικού μηνύματος (σελ. 4) της εγκυκλίου: στο «Θέμα» να αναγράφεται ο τύπος αίτησης, ο αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης  και ο αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού και στο «Σώμα του μηνύματος» το ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού).        


Η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  
proswpikou11@dipechan.gr  και όχι αυτοπροσώπως.

 

Τέλος, για όσους υποβάλουν και δικαιολογητικά για συνυπηρέτηση, σας ενημερώνουμε ότι τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο θα σας σταλεί από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας μας ενημερωτικό email προκειμένου να μας αποστείλετε τα ένσημα του/της συζύγου, έως και τον Νοέμβριο 2021, καθώς τότε θα είναι πλήρως ενημερωμένος ο λογαριασμός του στο e-ΕΦΚΑ.

τηλέφωνο επικοινωνίας:              2821047335 – Βουλγαρίδου Βαρβάρα

                                                                2821047330 – Φουντουλάκης Αντώνης